Herätys! Vihreä siirtymä tulee

Suomi on yhdessä muiden EU-maiden kanssa sitoutunut EU:n Green Deal ohjelmaan, jonka yhtenä kunnianhimoisena tavoitteena on luoda Euroopasta ensimmäinen hiilineutraali maanosa vuoteen 2050 mennessä. Muutoksen käytännön toteutuksen keskiössä ovat kunnat, ja kunnissa toimivat yritykset sekä kuntalaiset valitessaan tuotteita ja palveluita. Vihreä siirtymä on jo toteutumassa – onko kuntanne mukana?

Grude-hankkeessa toteutettiin keväällä 2022 herättelevä kierros Lapin kuntiin. Hanke jalkautui kunnanvaltuustojen kokouksiin kertomaan ja keskustelemaan vihreän kehityksen ohjelmasta; mitä se sisältää, millaisiin vaatimuksiin kansallisella tasolla on sitouduttu ja mitä se tarkoittaa kunnille. Seuraavaan listaan on koottu tiivistettynä kuntakierroksella pidetyn esittelyn pääkohdat.

1. Hyödynnä kunnan omat erityispiirteet

Jokainen kunta tai kaupunki joutuu sopeutumaan, ja toisaalta pystyy hyödyntämään vihreää taloutta omalla, omaan toimintaympäristöönsä sopivalla tavalla. Lahdessa työtä on tehty jo 70-luvulta lähtien, ja tulokset ovat huikeat; Lahdesta tuli Euroopan ympäristöpääkaupunki vuonna 2021.

2. Pintaraapaisu Green Dealiin

Green Deal on laaja kokonaisuus: Sen toimintakenttään kuuluu mm. ilmastoa, maataloutta ja liikennettä koskevia toimia, mutta myös rahoitusmahdollisuuksia. Rahoitusta on varattu huikeat triljoona euroa, josta yli puolet, eli yli 500 miljardia euroa tulee suoraan EU:n budjetista (Euroopan komissio, 2020). Vihreän kasvun strategia sisältää myös sitoumuksen, että ketään ihmistä tai mitään aluetta ei jätetä jälkeen muista (oikeudenmukainen siirtymä).

Siirtymää tuetaan vahvasti investointi- ja kehitysrahoituksella. Kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisuus on vaatimuksena ohjelmakauden 2021–2027 rahoitusohjelmassa niin EU:n kuin Suomen kansallisellakin tasolla. Kunnissa tullaan tekemään seuraavan 5 vuoden aikana merkittävät alueelliset vihreän siirtymän periaatepäätökset ja ratkaisut, joiden rahoittamiseen on tarjolla julkista rahaa rajallisesti. Nopeat ja rohkeat saavat suurimman hyödyn ja etulyöntiaseman vihreän siirtymän kehittämistyössä.

Lähde: Euroopan komissio, 2021

3. Suomen ilmastopäästöt

Vaikka Suomen ilmastopäästöt ovat jo vähentyneet, tavoite hiilineutraaliudesta vuodelle 2035 vaatii kuitenkin yhä enemmän nopeita lisätoimenpiteitä. Nämä tulevat olemaan myös juuri niitä kaikkia aloja koskevia pieniä toimia, jotka ovat keskeisiä myös kuntien toiminnassa. Valtakunnallisissa tilastoissa näkyy jo se, että paljon päästöjä tuottavalla energiasektorilla päästöt ovat pienentyneet mm. kivihiilen, öljyn ja turpeen polton vähentämisen myötä. Jatkossa päästövähennystoimissa on tultava lähemmäs kuntien ja kuntalaisten arkea.

Lähde: Ympäristöministeriö, 2021.

4. Mistä kuntasi päästöt muodostuvat?

Päästövähennyksiä täytyy tehdä kunnissa, mutta mistä oman kunnan päästöt sitten muodostuvat? Tähän vastauksen antaa Suomen ympäristökeskus SYKEn laatima kuntakohtainen päästölaskenta (paastot.hiilineutraalisuomi.fi). Kokonaisuuden tiedostaminen helpottaa ilmastotavoitteiden seurantaa. SYKE on kehittänyt myös mainion kasvihuonekaasupäästöjen päästöjen skenaariotyökalun päästövähennysten vaatimien muutosten arviointiin (skenaario.hiilineutraalisuomi.fi). Esille nousevat usein tutut toimet, kuten öljylämmityksestä luopuminen, vihreän sähkön käyttö ja liikenteen päästöjen vähentäminen. Työkaluja käytettäessä ja päästöskenaarioita laatiessa on tärkeää keskittyä oman kunnan päästökehitykseen; ei vertailla omaa kuntaa naapureihin.

5. Hyödyt

Vihreää siirtymää voi hyödyntää monin tavoin. Mahdollisuudet liittyvät mm. imagoon ja houkuttelevuuteen asuinkuntana, elinkeinoelämään ja yritysten kohentuneisiin toimintaedellytyksiin, paikallistalouteen sekä puhtaaseen ympäristöön. Vihreän talouden toimintamallien käyttöönotto vaatii kunnissa rohkeita päätöksiä, joiden tekemiseen on kuitenkin saatavilla tukea ja apua useilta tahoilta, kuten monista Lapin alueella toimivista hankkeista ja maakuntaliitolta. 

Kirjoittaja:
Satu Ervasti, Luonnonvarakeskus

Lähteet:

Euroopan komissio 2019. Komission tiedonanto, Euroopan vihreän kehityksen ohjelma, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0640&from=EN

Euroopan komissio 2020. The European Green Deal Investment Plan and Just Transition Mechanism explained. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_24

Ympäristöministeriö 2021. Ilmastovuosikertomus 2021 – tiivistelmä. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/163257/Ilmastovuosikertomus_2021_tiivistelma.pdf?sequence=2&isAllowed=y