Stor interesse for utslippsfrie byggeplasser i Nord-Norge

SINTEF gjennomførte nylig et webinar om utslippsfrie byggeplasser i Nord-Norge med stor deltagelse fra både offentlig forvaltning og regionalt næringsliv. På agendaen sto det sentrale spørsmålet: Hvilke forutsetninger må ligge til grunn for å kunne realisere utslippsfrie byggeplasser i nord?

Et økende miljøfokus og skjerpende miljøkrav har medført stadig større oppmerksomhet om begrepet utslippsfrie byggeplasser. I praksis omfatter dette at bygge- og anleggsprosjekter skal foregå uten lokale klimagassutslipp. Ifølge SSB genererte bygge- og anleggsvirksomhet i underkant av 2 millioner tonn CO₂-ekvivalenter i 2019 – og innføring av utslippsfrie byggeplasser kan være et virkemiddel for å redusere dette utslippet.

Under webinaret 15. april var regionale aktører langs hele verdikjeden invitert til diskusjon om hvordan vi skal lykkes med å realisere utslippsfrie byggeplasser i Nord-Norge. Både byggherre, nettselskap og entreprenørleddet er klare på at en utslippsfri byggeplass må anses som et samarbeidsprosjekt som krever både tidlig planlegging og optimalisering underveis.

Det er mange forhold som skal ivaretas, og spesielt trekkes det fram:

  • Tydelige krav til entreprenørene – både langsiktig og per prosjekt
  • Tilgjengelighet til utslippsfri teknologi og kraft
  • Tidlig dialog og samhandling mellom alle involverte aktører
  • Klare og definerte systemgrenser som adresserer blant annet hva som skal være utslippsfritt og om man ser på direkte eller også indirekte utslipp

Tidlig planlegging er viktig av mange årsaker, men spesielt avklaring av energi- og effektbehov får mye fokus når vi vet at en elektrisk gravemaskin bruker omtrent like mye energi på to uker som en elbil bruker i løpet av et helt år. Når leveringstiden på elektriske maskiner i tillegg er inntil 12 måneder, blir det desto viktigere at utslippsfrie byggeplasser planlegges i god tid.

Behov for pilotprosjekter

Det skrives mye om utslippsfrie byggeplasser, men den praktiske erfaringen blant nordnorske entreprenører er mangelfull. Det virker derimot som både utbygger og entreprenør er klare for å ta steget videre, om enn trinnvis. For samtidig som entreprenør etterspør prosjekter som stiller krav, er det flere offentlige prosjekter under planlegging som vil premiere de som kan levere på utslippsfrie energiløsninger.

Det er gledelig at entreprenørleddet har kompetanse og ønsker å levere innen klima. Samtidig er det viktig å huske at utslippsfrie byggeplasser er et relativt nytt konsept, der vi fortsatt ikke forstår eller har utviklet alle de beste løsningene. Derfor er det viktig at det i fremtidige pilotprosjekter legges til rette for forskningsbasert utvikling og dokumentasjon av resultater. Eksempel på dette kan være bruk av kvantitative evalueringsmetoder som livsløpsanalyser for å evaluere faktiske kostnader (LCC) og utslippskutt (LCA).

Både Oslo kommune og entreprenøren Skanska AS har gjennomført flere pilotprosjekter der utslippsfrie energiløsninger enten helt eller delvis testes ut. Under webinaret trakk begge aktørene fram viktigheten av det å komme i gang, det å tørre å prøve ut nye løsninger.

Kun gjennom praktisk gjennomføring av utslippsfrie pilotprosjekter vil man kunne fremskaffe erfaringer, få testet nytt utstyr, ny teknologi og nye forretningsmodeller. En annen dimensjon er at utstyrsleverandører er avhengige av økt etterspørsel for å intensivere utviklingen og på sikt oppnå mer konkurransedyktige priser for utslippsfrie løsninger.

Kapasitetsløftet i BAE-næringen i nord

Webinaret ble gjennomført i regi av Kapasitetsløftsprosjektet Kompetansesenter for bygge- og anleggsvirksomhet i nord. Kapasitetsløftsprosjektet har til formål å øke BAE-næringens kunnskap om verdiskapingspotensialene som kan realiseres gjennom økt forsknings- og utviklingsarbeid, samt sikre en kapasitetsøkning på utdanningssiden slik at det regionale studietilbudet er tilpasset næringslivets behov.

Kapasitetsløftet skal foregå i tett dialog og samarbeid med nordnorske bygge- og anleggsaktører. Konkrete aktiviteter omfatter etablering av felles møtepunkter (webinar, workshops), deltagelse i bedriftsnettverk og dialog med enkeltbedrifter med hensyn på å identifisere og gjennomføre konkrete tiltak på undervisnings- og FoU-siden. Arbeidet skal blant annet stimulere til utvikling av flere nye FoU-prosjekter med utgangspunkt i det regionale næringslivets behov.

Denne teksten ble først publisert på blogg.sintef.no

Teksten av:
Randulf Høyli (SINTEF Nord),
Grethe Lilleng (SINTEF Nord) og
Kristin Fjellheim (SINTEF Community)