Grønn økonomi?

Lokal, bærekraftig og ressurseffektiv, det er det grønn økonomi handler om!

Grønn økonomi er en stor mulighet for nordlige, tynt befolkede regioner til å dra nytte av lokale naturlige ressurser, samt innbyggernes kompetanse. De faktiske mottakerne av den grønne økonomien er kommuner, virksomheter og lokale innbyggere.

Implementeringen av grønne økonomiske prosedyrer krever dristige avgjørelser av kommunene og virksomhetene. Kompetanse og erfaringsbasert kunnskap om grønne økonomiske prosedyrer og de beste praksisene kreves for å støtte opp om beslutningstakingen.

GRUDE – Green Rural Economy er et Interreg Nord prosjekt som fokuserer på kommunikasjons- og informasjonsdeling. Prosjektet involverer de nordre delene av Finland, Sverige og Norge, og tilbyr informasjon virksomhetene og kommunene trenger for å støtte opp om deres beslutningstaking. Prosjektsaktivitene inkluderer regionale og internasjonale workshops og informasjonskampanjer. Prosjektet promoterer også konstruksjonen av grønne økonomiske nettverk.

GRUDE nøkkelord

Grønn økonomi | Økonomisk vekst basert på fornybare ressurser og miljømessig bærekraftige virksomheter.

 • blir sett på som et energi- og materialeffektivt økonomisk system som opprettholder (økonomisk og sosial) menneskelig velvære, og forhindrer skader på biologisk mangfold og økosystemer.
 • kan bli sett på som en miljømessig, bærekraftig «grønn» måte å gjøre business på, eller en måte å erstatte fossile ressurser med «grønne» gjenvinnbare biomasseressurser på.
 • involverer både økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft.
 • målet er å innfri tidligere bærekraftsmål ved å øke kunnskap og nettverk.
 • for å oppnå målene er kunnskap, grønnere holdninger, mot og tro på fremtiden nødvendig.

Arktisk bioenergi | Bioenergi fra Arktis ved å bruke lokale, gjenvinnbare biomasseressurser.

 • blir sett på som energiproduksjon basert på lokale, gjenvinnbare biomasser i Nordre/ Arktiske områder.
 • kilder til bioenergi er skoger, åkrer, jordbruk og biobaserte industrielle sidestrømmer og avfall.
 • målet er å øke verdien av råmaterialer og skape nye verdikjeder som utnytter biomassene.
 • samarbeid og raffinering av nye og tradisjonelle produkter kreves for å nå målet.

Blå økonomi | Virksomheter basert på bærekraftig bruk av gjenvinnbare vannlevende ressurser og vannekspertise.

 • består av produsenter av biologi- og mineralprodukter fra havet, og deres leverandører.
 • målet er å bli sirkulære og gjøre nytte av de gjenværende råmaterialene fra deres produksjon.
 • for å oppnå dette, vil aktørene trenge tilgang til forskning og deling av gode praksiser fra andre.

Bærekraftige samfunn | Bærekraftig samfunnsutvikling basert på initiativer og innovasjon på det lokale og regionale nivået.

 • fokuserer på å gi bærekraftige løsninger til hverdagslige livspraksiser for innbyggerne i kommuner og landsbyer.
 • løsninger trengs spesielt for det bærekraftige rundt energikilder, matsupplering, avfallshåndtering, og turistindustri – uten å glemme livskvaliteten.
 • målet er å samle inn og dele de beste praksisene anvendt i kommuner, SMB’s, NGO’s og lokale samfunn.
 • dette vil bli gjort ved å bringe eksperter, autoriteter og innbyggere sammen for å dele og finne opp gode praksiser.

Handlingene i GRUDE vil samle, raffinere og dele informasjon som for eksempel beste praksis, kunnskap, verktøy, operasjonsmodeller og nettverk gjennom:

 • Workshops: lokale og regionale arrangementer for innsamling og samarbeid gjennom nettverksbinding og informasjonsdeling
 • Greennovation Camps: internasjonale, kreative og tverrfaglige åpne konferanser for å lære, utvikle og samarbeide
 • Informasjonskampanjer: kunnskapsdeling på lokale, regionale arrangementer og i media for å promotere kunnskap om grønn økonomi