Cirkulär ekonomi?

Lokalt, hållbart och resurseffektivt – vi vill visa på möjligheterna med cirkulär ekonomi!

Omställning till cirkulär (istället för linjär) är en möjlighet för norra skandinaviens mer glesbefolkade delar att dra nytta av lokala naturresurser och kompetens. Implementationen av en cirkulär ekonomi kräver modiga beslut av kommuner och företag. Vi vill vara med och supporta dessa med kunskap och goda exempel.

GRUDE-projektets teman

Grön ekonomi | Ekonomisk tillväxt baserad på cirkulära affärer och hållbara företag.

 • ett resurseffektivt ekonomiskt system involverar alla tre hållbarhetsaspekterna – ekonomisk, social och miljömässig
 • ett hållbart sätt att göra affärer och att ställa om befintliga organisationer till att bli mer resurseffektiva och hållbara
 • för att nå målen behövs kunskap, mod och tro på framtiden – #begrude!

Hållbara samhällen| Hållbar utveckling i arktiska glesbygdssamhällen baserat på lokala och regionala initiativ och innovationer.

 • fokus på att visa på hålbara vardagslösningar för individen
 • hållbara transporter, energikällor, livsmedelsförsörjning, avfallshantering och hållbar besöksnäring är några viktiga frågor
 • målet är att samla och dela goda exempel på sådant som är möjligt att göra, för individen, samhället, kommunen, ideella sektorn och näringslivet
 • vi planerar att göra detta genom att sammanföra experter, beslutsfattare och invånare för att inventera och dela goda exempel i regionen

Arktisk bioenergi| Bioenergi från de arktiska områdena, med användning av lokala och förnybara resurser.

 • energiproduktion baserad på lokala, förnyelsebara källor
 • ökad industriell symbios och cirkularitet

Blå näringar | Affärer baserade på hållbar användning av förnybara marina resurser och expertis.

 • målet är att bli cirkulära och se större delar av råmaterialet som resurser – inte som avfall
 • för att uppnå detta krävs kunskap, kompetens och goda exempel som visar vägen

The actions in GRUDE are about collecting, refining and sharing information such as best practices, know-how, tools, operational models and networks through:

 • Workshops: local, regional events to collect and cooperate, network and share information
 • Greennovation Camps: international, creative and multidisciplinary open conferences to learn, develop and cooperate
 • Information Campaigns: knowledge sharing in local, regional events and media to promote knowledge of Green Economy