Vihreä talous | Uusiutuviin luonnonvaroihin ja ympäristön huomioivaan kestävään liiketoimintaan perustuvaa taloudellista kasvua.

 • energia- ja materiaalitehokas taloudellinen järjestelmä, joka ylläpitää (taloudellista ja sosiaalista) hyvinvointia ja ehkäisee biodiversiteetille ja ekosysteemeille aiheutuvia tuhoja.
 • voidaan nähdä sekä kestävänä, ympäristön huomioivana vihreänä liiketoimintana että fossiilisten resurssien korvaamisena ”vihreällä” uusiutuvalla biomassalla.
 • kestävää niin taloudellisesta, sosiaalisesta kuin ympäristöllisestäkin näkökulmasta.
 • tavoitteena on saavuttaa aiemmat kestävän kehityksen päämäärät lisäämällä tietoa ja kasvattamalla verkostoja.
 • tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan tietoa, vihreää asennetta, rohkeutta ja uskoa tulevaisuuteen.

Arktinen bioenergia | Paikallisia, uusiutuvia biomassaan perustuvia luonnonvaroja hyödyntävää arktista bioenergiaa.

 • paikallisiin uusiutuviin biomassoihin perustuvaa energian tuotantoa Pohjoisilla/Arktisilla alueilla.
 • bioenergian lähteitä ovat metsät, pellot, maatalous ja biologisiin materiaaleihin perustuvat teollisuuden sivuvirrat ja jätteet.
 • tavoitteena on lisätä raakamateriaalien arvoa ja luoda uusia arvoketjuja biomassojen hyödyntämiseen.
 • tavoitteen saavuttaminen vaatii yhteistyötä sekä uusien ja perinteisten tuotteiden jalostamista.

Sininen biotalous | Uusiutuvien vedestä saatavien luonnonvarojen ja asiantuntijuuden kestävään hyödyntämiseen perustuvaa liiketoimintaa.

 • valtameristä saatavien biologisten ja mineraaleista koostuvien tuotteiden tuottajat ja toimittajat.
 • tavoitteena on hyödyntää kiertotalouden periaatteiden mukaisesti raakamateriaalien jäännökset tuotantoprosessissa.
 • toimijat tarvitsevat tutkimustietoa sekä jaettuja kokemuksia parhaista käytännöistä.

Kestävät yhteisöt | Kestävän yhteisön kehittäminen perustuu paikallisen ja alueellisen tason aloitteisiin ja innovaatioihin.

 • keskittyy tarjoamaan kestäviä ratkaisuja kuntien ja kylien asukkaiden arjen käytäntöihin.
 • ratkaisuja tarvitaan erityisesti liikkumisen, energianlähteiden, ruoantuotannon, jätehuollon ja matkailuteollisuuden kestävään kehitykseen – unohtamatta elämänlaatua.
 • tavoitteena on kerätä ja jakaa kuntien, pk-yritysten, kansalaisjärjestöjen ja paikallisten yhteisöjen parhaita käytäntöjä.
 • Miten? – tuomalla yhteen asiantuntijoita, virkamiehiä ja asukkaita jakamaan ja keksimään parhaita käytäntöjä.

GRUDE-hankkeessa keräämme, jalostamme ja jaamme tietoa muun muassa hyvistä käytänteistä, tieto-taidosta ja osaamisesta, työkaluista, operatiivisista malleista ja verkostoista:

 • Työpajoissa: paikallisia ja alueellisia tapahtumia, joissa verkostoidutaan ja jaetaan tietoa, sitä myös yhdessä keräten.
 • Kansainvälisillä vihreän kasvun innovointileireillä (Greennovation Camps): luovissa ja monialaisissa avoimissa konferensseissa opitaan ja tehdään kehitystyötä yhteistyössä.
 • Tiedotuskampanjoilla: lisätään tietoisuutta Vihreästä taloudesta jakamalla tietoa paikallisissa ja alueellisissa tapahtumissa sekä mediassa.